Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho – fyzická osoba – Adrián Durčák  (ďalej len „predavajúci“) a kupujúceho pri predaji produktov predávajúceho objednaných prostredníctvom web stránky https://mobileninja.sk/.

Sídlo spoločnosti: Mútne Dulov 572

email: info@mobileninja.sk

telefón: +421949857555

IČ: 50 490 869

1.2. Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

1.3 Obchodný vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

II.Vymedzenie pojmov

2.1. Produktom sa rozumie tovar, ktorý je určený pre konkrétnu cieľovú skupinu a je ponúkaný prostredníctvom web stránky, označený minimálne názvom.

2.2. Zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s týmito VOP objedná u Predávajúceho Produkty.

2.3. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva Predávajúceho Produkty a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom.

2.4. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov, ktorá je na území Slovenskej republiky.

2.5. Dodací list je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Produktov medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

2.6. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku Predávajúceho pre tento spôsob objednávania (elektronické objednávkové formuláre).

III. Spôsob objednávania tovaru

3.1. Základným spôsobom objednávania tovaru poskytovaných Predávajúcim je objednávka kupujúceho, ktorú uskutoční cez webovú stránku https://mobileninja.sk/.

3.2. Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla: identifikačné údaje o kupujúcom, objednané množstvá, miesto dodania tovaru, spôsob dopravy ak je vec fyzická, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

IV. Ceny za tovar, cenníky a ich platnosť

4.1. Cena za Produkty poskytnuté Predávajúcim na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa cien stanovených na web stránke.

4.2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty vo výške podľa ceny na web stránke https://mobileninja.sk/..

4.3. Cena bude hradená za dodané Produkty bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho. Podklady pre platbu Zákazník obdrží e-mailom pri potvrdení objednávky.Potvrdenie o prijatí objednávky obdrží Zákazník e-mailom najneskôr do 24 hodín.

V. Dodacie podmienky

5.1. Dodacie podmienky sú nasledovné:

 • Elektronické dokumenty– sú odosielané do 24 hodín po prijatí platby na e-mail Zákazníka uvedený v jeho objednávke.
 • Hotové produkty sú zasielané na adresu Zákazníka uvedenú v objednávku v termíne, ktorý je uvedený v objednávke. O odoslaní objednávky je Zákazník informovaný e-mailom.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa dohody so Zákazníkom.

5.3.

Spôsob dopravy

Balík na poštu – 1,90 € s DPH

Elektronický dokument – zadarmo

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu cien dopravy, poštovného a balného.

VI. Platobné podmienky

6.1. Zákazník je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar bezhotovostne na účet Predávajúceho uvedený v e-maile.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k predanému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny uvedenej na daňovom doklade. Za deň prevodu vlastníctva tovaru alebo služby na kupujúceho sa považuje deň, keď je fakturovaná kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na web stránke.

7.2. Predávajúci informuje Zákazníka, že pri elektronických dokumentoch nie je možné uplatniť si nárok na vrátenie peňazí a tovaru, lebo dokument sa nedá vrátiť a dá sa predpokladať, že si ho Zákazník pozrel.

7.3. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni. Odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť dodávateľovi.

7.4. Zákazník odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona č. 102/2014 Z. z.

7.5. Odstúpenie od zmluvy musí Zákazník urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych .

7.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme zásielky na adresu Predávajúceho.

7.6. V prípade, že Zákazník odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu nepoškodený tovar v zmysle bodu 7.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti Predávajúci zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru. Predávajúci odošle túto cenu bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka určený Zákazníkom.

7.7. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.3. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

7.8. V prípade, že Zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Zákazníkovi.

VIII. Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť

8.1. Nároky Zákazníka a záväzky Predávajúceho v súvislosti s vadami Produktov a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku

8.2. Predávajúci zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov, teda za to, že Produkty sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

8.3. Predávajúci poskytuje na všetky Produkty záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia záručná doba. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia Produktov Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu.

8.4. Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Predávajúceho reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t. j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

8.5. Vadami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

 1. vada v množstve Produktov, ktorou je rozpor medzi množstvom ks uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámen položiek, alebo
 2. vada kvality Produktov, ktorú Zákazník zistil

8.6. Rozpor medzi množstvom Produktov dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Predávajúceho považuje za čiastkové.

8.7. Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov vykonať prehliadku Produktov vedúcu k odhaleniu jeho zjavných vád.

8.8. Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Predávajúcemu reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov, a to písomne .Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti podľa Reklamačného poriadku.

8.9. Reklamáciu, ktorú Predávajúci uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Predávajúceho je tiež poskytnutie nového plnenia. Predávajúci neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

8.10 V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z https://mobileninja.sk/. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých tovarov platia výhradne len pre zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvomweb stránky.

9.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020.  Adrián Durčák si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

X. Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215

2. REKLAMAČNÝ PORIADOK

I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), pri ktorom sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho za zodpovednosť za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 2. Predávajúcim je Adrián Durčák, so sídlom v Mútne Duľov (ďalej len „Predávajúci“)
 3. Kupujúcim je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru (ďalej len „Kupujúci“)

II.

Záručné podmienky

 1. Ak tovar vykazuje zjavné chyby t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takomto prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúcim alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.
 2. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich resp. nevhodných podmienkach, zanedbanie starostlivosti o tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrenie tovaru. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia, nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.
 3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom.
 4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

III.

Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho a to tak, že kupujúci pošle predávajúcemu na adresu zabalený tovar, ktorý má byť predmetom reklamácie.
 2. Predajca v deň prijatia reklamácie oznámi túto skutočnosť kupujúcemu formou e-mailu, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou e-mailu a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 5. Odovzdaním opraveného tovaru,
 6. Výmenou tovaru,
 7. Vrátením kúpnej ceny tovaru,
 8. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 9. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 10. V situácií, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni.
 11. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, obal) rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Zásielky na dobierku nepreberáme.
 12. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 z. z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu.
 13. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie doručí kupujúcemu tovar spoločne s reklamačným protokolom formou doporučenej zásielky.

IV.

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek reklamácie informuje kupujúci predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšie forme reklamačného postupu.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.1.2020

ZÁRUKA

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.